หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว3782 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19  [ 15 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3769 แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 เรื่อง ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.5/ว3770 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3756 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3455 การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practices ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยและด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3754 ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3757 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบา  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3753 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.2/ว3458 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 256  [ 14 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3716 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ของโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเนียนประถมศึกษาฯ  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.2/ว3745 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหาร  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.5/ว10224 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส ี่4 ก.ค.-ก.ย.63  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.5/ว3732 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.5/ว3733 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก.ค.-ก.ย.63  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3737 คู่มือการปฎิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3741 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดอปท.ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.61  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3738 แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ พ.ศ.2559-2563 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3726 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3716 ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
รย 0023.3/ว3725 การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19  [ 13 ก.ค. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 348
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10