หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว2816 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู : 5)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2817 ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ (ดู : 3)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2775 การแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2818 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดู : 2)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2819 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) (ดู : 2)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/8757 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (ดู : 4)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2820 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) (ดู : 3)  [ 20 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2758 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 32)  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2756 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 17)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2730 การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 8)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2729 อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (ดู : 4)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2727 อความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (ดู : 5)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2726 การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (ดู : 6)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2717 การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) (ดู : 5)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2721 การขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้าน/กิจการประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2718 การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (ดู : 5)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2719 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน (ดู : 4)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2722 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (ดู : 6)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว2723 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 (ดู : 4)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
รย 0023.5/ว2709 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 (ดู : 4)  [ 18 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 515
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10