หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
..............................
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.4/ว1988 ระงับการตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.3/ว5910 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 และ 13/2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.3/ว1948 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1969 การนำส่งเงินเป็นรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1947 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1973 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1968 เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1972 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1970 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะให้สูงขึ้น  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.4/ว1971 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง พ.ศ. 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.3/ว1943  รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1962 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1958 ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ภาคความรู้ความสามารถ  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.3/ว1944 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564  [ 19 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1952  แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1940 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.5/ว1941 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนฯ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าล  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.3/ว1942 การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 ด้วยแพลตฟอร์ม Thai COVID PLUS (TSC+)  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว1947 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
รย 0023.2/ว287 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  [ 16 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 417
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-668-797
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10