หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รย 0023.3/ว21148 การยกเว้นการปฎิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีฯ (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6279 การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2565 (ดู : 2)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6276 กำหนดการออกพื้นที่เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการขยะให้กับอปท. (ดู : 5)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6275 การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ (ดู : 7)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6274 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู : 3)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6269 โครงการสร้างและส่งเสริมการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน... (ดู : 7)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6260 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 14)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6259 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 12)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6258 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566) (ดู : 13)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6266 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ดู : 21)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.5/ว6255 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม (ดู : 13)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6256 แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 16)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/21081 รายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยองให้แก่เทศบาลตำบลมาบข่า กรณี การใช้ประโยชน์ในที่ดินไม่ครบถ้วน (ดู : 13)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6265 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 18)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6262 มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (ดู : 4)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6261 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบบบูรณาการ (ดู : 4)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6246 ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS) (ดู : 16)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6244 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด (ดู : 13)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6243 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2 (ดู : 13)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
รย 0023.3/ว6240 โครงการ/กิจกรรม งานประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืองานที่จัดต่อเนื่องประจำหรืองานที่จัดขึ้นมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง (ดู : 15)  [ 1 ธ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 570
 
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10