หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
รย 0023.4/ว1823 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1824 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1825 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1827 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/5424 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริหารด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1821 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1795 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1820 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1814 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1810 แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง 2 หรือ 4  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
ประกาศจังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระยอง  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1804 การให้วัคซีนกับไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยไม่คิดมูลค่า  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1794 ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1778 การขอรับสนับสนุนงบประมาณกองทุนไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1796 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1803 ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement : e-GP  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1807 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2563 ให้แก่ อปท.  [ 2 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว1781 ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID - 19  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.4/ว1760 ดำเนินการรวบรวมและรายงานสภาพปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2548  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว1756 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID-19  [ 1 เม.ย. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 323
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10