หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
รย 0023.2/ว913 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่สนบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.4/ว912 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว898 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนกุมภาพันธ์ 2563  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว902 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว901 การอบรมหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคยพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว894 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว891 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว889 ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว890 การนำเข้าข้อมูลระบบดูและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS ปีการศึกษา 2562  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว888 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.2/ว882 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว865 การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว842 การตอบรับเป็นสมาชิก ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว879 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว873 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว851 การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 เพศชาย  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว853 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.3/ว852 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 18 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว845 แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
รย 0023.5/ว844 กฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  [ 17 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 310
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10