หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 

 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. เทศบาลตำบลทุ่งควายกินและเทศบาลตำบลกองดิน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.ระยอง ประธานกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผลการตรวจได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย