หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งควายกิน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน
 
ทางระบายน้ำสามารถระบายน้ำได้สะดวกไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก
 
เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
 
เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำอย่างเพียงพอ
 
แหล่งน้ำ คู คลอง ได้รับการขุดลอกและรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งหมด
 
เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ และเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้ประชาชนประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 
ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคติดต่อ
 
เพื่อจัดระเบียบตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลและถูกต้องตามสุขลักษณะของตลาด
 
ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
 
ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
 
ประชาชนได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และสุขภาพจิตที่ดี
 
สถานที่ออกกำลังกายมีอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง อีกทั้งยังลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ
 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง
 
ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น
 
เพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านองค์กร การวางแผน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 
 
การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชน
 
พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตามหลักการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
 
สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ,สิ่งปฏิกูลและสถานที่กำจัดขยะ ทำให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยลดลง
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
เพื่อบำรุงรักษาศาสนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10