หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งควายกิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 
พัฒนาระบบคมนาคม
 
จัดให้มีระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง
 
จัดให้มีระบบประปาอย่างเพียงพอ
 
พัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกคลอง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร
 
 
การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
 
 
การส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
พัฒนาระบบตลาด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 
 
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม,สิ่งปฏิกูลและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 
 
การการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา
 
การสร้างสวนสุขภาพและสถานที่เล่นกีฬา/สนามกีฬา/สวนสาธารณะ
 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
การส่งเสริมด้านการศาสนา
 
การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
 
สนับสนุนและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตชาวทุ่งควายกินให้คงอยู่สืบไป
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการดำเนินการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
การส่งเสริมด้านกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10