หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 

 
 
พัฒนาระบบคมนาคม
 
จัดให้มีระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง
 
จัดให้มีระบบประปาอย่างเพียงพอ
 
พัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกคลอง
 
การปรับปรุงระบบชลประทานและการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
 
 

 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
 
พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ
 
จัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
 
พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสม
 
การปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ ระบบประชาสัมพันธ์การบริหารงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง
 
 

 
 
การส่งเสริมการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
 

 
 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
 
 

 
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 

 
 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
การเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 092-448-3355
 
 
   
 
 
   
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10