หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 

 
 
พัฒนาระบบคมนาคม
 
จัดให้มีระบบไฟฟ้าให้ทั่วถึง
 
จัดให้มีระบบประปาอย่างเพียงพอ
 
พัฒนาแหล่งน้ำและการขุดลอกคลอง
 
การปรับปรุงระบบชลประทานและการกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค