ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทต.ทุ่งควายกิน ในระดับใด
มากที่สุด ( 142 )
52.01%
มาก ( 11 )
4.03%
ปานกลาง ( 14 )
5.13%
น้อย ( 4 )
1.47%
น้อยที่สุด ( 102 )
37.36%