ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ทต.ทุ่งควายกิน ในระดับใด
มากที่สุด ( 142 )
52.59%
มาก ( 10 )
3.70%
ปานกลาง ( 14 )
5.19%
น้อย ( 4 )
1.48%
น้อยที่สุด ( 100 )
37.04%