หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
วัดหนองกระพ้อ
วัดเนินเขาดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวทุ่งควายกิน
นายองอาจ ลายลักษณ์ศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน
เทศบาลตำบล
ทุ่งควายกิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 038-668-797
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
ส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ
 
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 
พัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติดและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
 
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล และจัดให้มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
สนับสนุนด้านการกีฬา การสร้างสวนสุขภาพและสถานที่เล่นกีฬา/สนามกีฬา รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ
 
ส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัฒนาและการจัดระเบียบตลาดให้ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากการบริโภค
 
 
 
สายตรงผู้บริหาร
โทร 038-669-354
 
 
   
 
 
   
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10